Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Nieuws

‘Dorpshuis Nieuwerkerk kan zelfstandig blijven’

‘Dorpshuis Nieuwerkerk kan zelfstandig blijven’

Geplaatst op: 13 juni 2008 om 12:00 uur

Wethouder Roel van der Wekken heeft toegezegd dat hij de stichting Ons Dorpshuis niet kan opheffen. Wat niet betekent dat hij Nieuwerkerk een ‘aparte status’ geeft en er dus nog wel enige onzekerheid blijft.

Hoe zit het nu precies?
Op donderdag 5 juni 2008 behandelde de commissie Samenleving en Bestuur de beleidsnotitie over de dorpshuizen. In deze notitie gaf het college van burgemeester en wethouder haar visie weer over de toekomst van de dorpshuizen. Die was eigenlijk heel eenvoudig samen te vatten: nu gaat het niet goed en het kan alleen maar worden opgelost door alle dorpshuizen onder één overkoepelend stichtingsbestuur te brengen. Door een passage in de notitie die op twee manieren kon worden uitgelegd was er veel onrust ontstaan onder de dorpshuisbesturen die liever zelfstandig wilden blijven. Ook het bestuur van de Stichting Ons Dorpshuis hoorde daarbij.

Wethouder weigert toe te zeggen
De verantwoordelijk wethouder, de heer Roel van der Wekken, weigerde echter om in de volle openbaarheid te bevestigen dat hij die besturen ook de mogelijkheid wilde geven zelfstandig te blijven. Nu kunnen stichtingen niet door anderen worden opgeheven, dus dat is op zich geen bedreiging van het bestaansrecht, maar de wethouder bleef ook erg mistig over de financiële consequenties van het niet aanhaken bij de overkoepelende stichting. En dan is wel het bestaansrecht in het geding. Reden voor het bestuur van de Stichting Ons Dorpshuis Nieuwerkerk om in het voorjaar van 2008 een handtekeningactie te starten. Dat leverde 950 handtekeningen op van sympathisanten en een groot deel daarvan wilde zelfs een jaarlijkse bijdrage in het vooruitzicht stellen om hun eigen dorpshuis ook financieel te steunen.
...
Handtekeningenactie
Die handtekeningen werden tijdens de commissievergadering overhandigd aan de wethouder. Ook werd er ingesproken bij de behandeling door de dorpsraad en door het bestuur van Ons Dorpshuis. Eind conclussie: het college streeft er naar om alle dorpshuizen onder te brengen in de nieuwe stichting maar die dat niet willen, KUNNEN zelfstandig blijven.

De inspreekreactie zoals de dorpsraad deze heeft gedaan tijdens de commisievergadering:

Voorzitter, leden van de commissie,

In de probleemstelling van het raadsvoorstel schrijft het college dat maatschappelijke ontwikkelingen – en ik citeer “vragen om heldere uitgangspunten en uitspraken met betrekking tot de dorpshuizen.” In één adem wordt daaraan toegevoegd dat de gemeente geen beleidskader heeft en dat de voorliggende nota als doel heeft om de vele vrijwilligers te ondersteunen en richting te geven.

Onder de overwegingen staat dat het dorpshuizenbeleid zich vooral richt op de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners van de kernen voor de dorpshuizen en de regierol die de gemeente daarbij speelt. Verderop staat dat alle zienswijzen zijn overwogen en meegenomen, dat ze allemaal weerlegd zijn in het eindverslag en letterlijk wordt er in het raadsvoorstel niet één (!) overgenomen maar wordt de conceptnota één op één definitief. Een citaat uit het raadsvoorstel : “Op basis van … met name onze reacties op de zienswijzen, hebben wij besloten om de ontwerpbeleidsnota inhoudelijk niet te wijzigen”.

Wel heeft het college een aantal nuanceringen aangebracht,. Het belangrijkste punt daarvan is, althans volgens het college, dat het nieuwe stichtingsbestuur zich zo spoedig mogelijk gaat bewijzen zodat uiterlijk 31 december 2009 ALLE dorpshuizen in de nieuwe stichting kunnen opgaan. ALLE dorpshuizen. En daar raken we de kern.

Vanuit verschillende dorpshuisbesturen is aangegeven dat men juist NIET onder de nieuwe stichting wil worden gebracht, maar juist volkomen zelfstandig wil blijven. Bij de laatste categorie hoort ook het bestuur van Ons Dorpshuis in Nieuwerkerk. Uiteraard spreken wij alleen voor Nieuwerkerk.

“Zodat uiterlijk 31 december 2009 ALLE dorpshuizen in de nieuwe stichting kunnen opgaan.” Dit is klare taal, er zijn blijkbaar geen uitzonderingen mogelijk voor diegene die echt zelfstandig wil blijven. Of moeten we het woordje “kunnen” uitleggen als “het kan wel, maar hoeft niet en moet dus ook niet. Het is GEEN verplichting”. Voorzitter, als het college dat bedoelt, dan kan dat toch oo gewoon worden uitgesproken. En als dat gewoon kan worden uitgesproken, dan kan het toch ook gewoon op papier komen te staan. Het kan wel, maar moet niet. Geen verplichtingen.

Voorzitter, nog een paar citaten en nu uit het eindverslag. Over dorpshuis De Schutse, bladzijde 7, punt f : “Die zelfstandig wensen te blijven alleen onder voorwaarde van gelijke (financi?le) behandeling met het overkoepelende stichtingsbestuur.” Je kunt hier lezen: “Als ze de huurpenningen maar betalen” maar hier staat veel meer! Het is maar hoe je het uitlegt.

Over Ons Dorpshuis in Nieuwerkerk, bladzijde 3, punt b: de bezettingsgraad loopt terug is de constatering van het rapport. Maar één van de uitgangspunten waarvoor deze nota gemaakt is, is juist om dat te verbeteren. Nieuwerkerk weerspreekt de stelling van het college aan de hand van de door het college in de nota aangedragen cijfers. Het antwoord van het college is: de bezettingsgraad loopt terug, is geconstateerd uit … waarnemingen … en … gesprekken. De cijfers hebben we niet gecontroleerd op hun juistheid. Met andere woorden: het zou kunnen dat er bij het aanleveren van de cijfers wat gejokt is en daarom gebruiken we ze niet en baseren deze nota op wat we zelf denken!

Een reactie van het platform voor mensen met een beperking, bladzijde 5, punt b:
“Kleine verenigingen kunnen de huur nauwelijks meer opbrengen”. Het antwoord van het college is: “Dat kunnen wij niet staven, dus nemen we het niet mee”.

Dit is maar een greep van de reacties van de mensen in het veld, de vrijwilligers die in de aanhef van de nota nog worden aangehaald als zijnde een belangrijke doelgroep, zo niet DE doelgroep, waarvoor het beleid nu juist wordt geschreven. De direct betrokkenen waar je nu juist te weten kan komen om je voorstel te onderbouwen en je uitgangspunten te staven! Maar die worden eigenlijk allemaal afgedaan: “… maar wij zien dat anders”. Heeft het college de wijsheid in pacht?

De zorg van Nieuwerkerk is luid en duidelijk kenbaar gemaakt. Het bestuur van Ons Dorpshuis wil volkomen zelfstandig blijven. Ook klare taal. De reactie van het college, bij monde van wethouder de heer Van der Wekken, was in de diverse media: “dat kan en mag”. Ook klare taal maar in de media. Tot nu toe hebben zowel de wethouder als het college geweigerd om deze stelling op papier te zetten en aan de dorpshuisbesturen te zenden. Zo helder is het dus blijkbaar toch niet. Of wil men die helderheid niet verschaffen? Wil het college diffuse geluiden uitzenden, zodat straks, als alle pap is gestort en iedereen in vertrouwen is meegegaan op de weg naar centralisatie, datzelfde college kan zeggen: “Het is helemaal nooit de bedoeling geweest dat u halverwege een afslag zou nemen. U gaat gewoon mee op deze weg. Dat had u toch kunnen weten, moeten weten?”

Voorzitter, leden van de commissie, wij roepen u op om het college te dwingen de klare taal die zij via de media verspreid heeft, ook om te zetten en neer te leggen in beleidsnota?s, door uw raad vast te stellen. En als het college dat niet wil, dan roepen wij u op om de beleidsnota zodanig vast te stellen dat datgene wat wij thans voorleggen, in dat raadsbesluit als opdracht aan het college wordt meegegeven.

Dank u voor uw aandacht.« terug naar het overzicht