Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Privacyverklaring Dorpsraad Nieuwerkerk

Privacyverklaring website Dorpsraad Nieuwerkerk

Via deze website verwerken wij alleen de persoonsgegevens van u die we opvragen in de formulieren.
We verwerken deze persoonsgegevens uitsluitend om de (aan)vragen die u met het formulier doet of stelt te kunnen afhandelen en/of beantwoorden.
Deze gegevens vernietigen wij na twee maanden, tenzij uw (aan)vraag dan nog niet geheel is afgehandeld.
Hoe u uw rechten kunt gebruiken en hoe wij verder omgaan met persoonsgegevens, vindt u in onze algemene privacyverklaring.

Wij gebruiken cookies om:
– Bij te houden hoe vaak deze website en verschillende pagina’s ervan worden bezocht met als doel onze website te verbeteren
– Diensten die u aanvraagt te kunnen verwerken

Privacyverklaring Dorpsraad Nieuwerkerk
verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Lidmaatschap of donateurschap
o Gegevens: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens
o Doel: communiceren over lidmaatschap en activiteiten van de dorpsraad, contributie-inning, afleggen van verantwoording door bestuur van de dorpsraad
– Verkiezingen dorpsraad
o Gegevens: NAW
o Doel: oproep tot deelname, check woonplaats
– Nieuwsbrief
o Gegevens: e-mailadres
o Doel: verzenden nieuwsbrief
– Deelname aan bijeenkomsten
o Gegevens: NAW en e-mailadres
o Doel: inzicht in verwachte opkomst; mogelijkheid om eventuele wijzigingen door te geven
– Sport- en spelactiviteiten
o Gegevens: naam, adres, leeftijd, gezondheid, telefoonnummer, huisarts, bankgegevens
o Doel: inzicht in deelname, weten welke maatregelen en voorzieningen nodig zijn, adviseren of deelname verantwoord is, handelen in noodgevallen, innen van bijdragen, afleggen van verantwoording
– Publicatie van foto’s
o Gegevens: groepsfoto’s in publieke ruimte kunnen zonder toestemming geplaatst worden; portretfoto’s en foto’s van kleine groepen alleen met toestemming van de gefotografeerde; persfoto’s met toestemming van rechthebbenden
o Doel: beeldverslag van activiteiten; promotie van de dorpsraad en het dorp

De gegevens ontvangen wij van u. Gegevens van kinderen onder de 16 jaar ontvangen wij alleen met toestemming van hun ouders of wettige vertegenwoordigers.
Wij ontvangen geen gegevens van derden. Als uitzondering hierop kunnen wij persfoto’s gebruiken (zo nodig met toestemming van de rechthebbende fotograaf of het rechthebbende persorgaan).

Wij verstrekken uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, behalve als dit op grond van wettelijke verplichtingen van ons wordt geëist.

Als wij de gegevens niet meer nodig hebben voor de doelen, vernietigen wij ze binnen twee maanden.

U heeft rechten over uw persoonsgegevens. Een aantal belangrijke rechten zijn:
– Recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken en voor welke doelen wij dat doen.
– Recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als ze fout zijn.
– Recht om uw persoonsgegevens te laten vernietigen. Dit laatste recht heeft u als wij uw persoonsgegevens onrechtmatig zouden verwerken of als ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor we ze verzamelden of als we ze verwerken op basis van uw toestemming en u die toestemming intrekt.

Als u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met: info@dorpsraadnieuwerkerk.nl
Wij zullen steeds verifiëren dat u de rechthebbende bent.